Diavola

Paprika, Sardellen, Knoblauch, Salami, Chili